Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Luxlift HandelsgmbH

1. Všeobecné ustanovenia

 • Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť našich ponúk, predaja, služieb a dodávok a sú základom pre všetky obchodné transakcie medzi nami a našimi zmluvnými partnermi. Odchýlky od týchto obchodných podmienok sú v jednotlivých prípadoch účinné len vtedy, ak boli nami písomne potvrdené. Všeobecné obchodné podmienky zmluvného partnera nás nezaväzujú – a to ani v prípade, ak je ich platnosť uvedená ako výslovná podmienka v týchto obchodných podmienkach – a to ani v prípade, ak proti nim výslovne nenamietame. Všeobecné obchodné podmienky zmluvného partnera sú pre nás záväzné len vtedy, ak sme ich písomne akceptovali.
 • Naše ponuky sa vždy môžu zmeniť a nie sú záväzné.
 • Všetky uzavreté dohody alebo vedľajšie dohody nadobúdajú účinnosť až po našom písomnom potvrdení.
 • Ak sa niektoré z ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok stane neplatným, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení (doložka o neplatnosti).

2. dokumenty a dokumentácia

Naše dokumenty nie sú záväzné. Údaje v katalógoch, cenníkoch, brožúrach, ponukách a podobne sú orientačné hodnoty závislé od použitia. Vyhradzujeme si právo na zmeny v dôsledku technického pokroku. V prípade chýb v týchto dokumentoch, ako aj v potvrdeniach objednávok, faktúrach a podobne si vyhradzujeme právo na opravu alebo prípadné následné účtovanie. Rozsah dodávky jednotlivých jednotiek sa môže líšiť od zverejnených vyobrazení. To sa týka najmä zmien a vylepšení s cieľom prispôsobiť sa najnovšiemu stavu techniky a výroby.

3. objednávky

Objednávky podané u nás sa považujú za prijaté len vtedy, ak boli písomne potvrdené oprávneným podpisom. Predávané zariadenie je v každom prípade opísané v technických špecifikáciách, ktoré sú zákazníkovi/zmluvnému partnerovi známe, a tým sú definované jeho vlastnosti.

4. ceny, platobné podmienky

 • Pre oblasť EÚ platia naše ceny bez DPH zo skladu vo Viedni. Ďalšie náklady sú uvedené v potvrdení objednávky.
 • Pre krajiny mimo EÚ: Doprava a prípadné colné odbavenie alebo dovozná daň nie sú zahrnuté v predajnej cene v potvrdení objednávky a znáša ich zmluvný partner.
 • Sme oprávnení dodatočne zvýšiť fakturovanú sumu, ak by sa dodatočné náklady po uzavretí zmluvy neočakávane výrazne zvýšili. Napríklad: náklady na prepravu pri hromadných objednávkach.
 • Daň z pridanej hodnoty sa fakturuje osobitne.
 • Ak bola v rámcovej zmluve poskytnutá množstevná zľava a následne sa predpokladané množstvo nevyužije v plnej miere, sme oprávnení rozdiel fakturovať dodatočne.
 • Príslušné platobné podmienky nájdete v ponuke, potvrdení objednávky alebo na faktúre.
 • V prípade omeškania s platbou sme oprávnení účtovať úrok z omeškania vo výške 12 % p. a. nad bežnú bankovú úrokovú sadzbu. V prípade omeškania s platbou sa uhradia aj všetky náklady na vymáhanie pohľadávok, vymáhanie pohľadávok a súdne trovy. V prípade omeškania zmluvného partnera s platbou – aj s čiastočnou platbou – sa všetky existujúce pohľadávky spoločnosti Luxlift HandelsgmbH stávajú okamžite splatnými a spoločnosť Luxlift HandelsgmbH je okrem toho oprávnená bez predchádzajúceho upozornenia odstúpiť od všetkých doteraz nesplnených zmlúv. V prípade omeškania s platbou alebo ak zmluvný partner poruší iné zmluvné povinnosti, sme oprávnení bez toho, aby boli dotknuté iné nároky, požadovať vrátenie tovaru a jeho prevzatie pri zachovaní kúpnej zmluvy.

5. Doručenie

 • Termíny dodania oznámené spoločnosťou Luxlift HandelsgmbH sa môžu zmeniť. Uvedenie alebo odsúhlasenie dodacích lehôt nepredstavuje pevnú transakciu. Nezáväzná dodacia lehota uvedená spoločnosťou Luxlift HandelsgmbH začína plynúť najskôr prijatím objednávky (potvrdením objednávky). Ústne dohody si vyžadujú písomný súhlas. V prípade omeškania dodávky je zmluvný partner povinný poskytnúť primeranú odkladnú lehotu.
 • Pokiaľ ide o nami realizované čiastkové dodávky, sme oprávnení vystaviť čiastkové faktúry.
 • V prípade omeškania s prevzatím zo strany zmluvného partnera sme oprávnení podľa vlastného uváženia buď požadovať plnenie, alebo odstúpiť od zmluvy poskytnutím odkladnej lehoty 10 pracovných dní. V tomto prípade sme oprávnení požadovať odstupné vo výške 30 % z cenníkovej ceny alebo skutočne vzniknutej vyššej škody a ušlého zisku bez konkrétneho preukázania škody.
 • Ak tovar doručuje špeditér poverený spoločnosťou Luxlift HandelsgmbH, zmluvný partner sa zaväzuje zabezpečiť na adrese doručenia vhodný priestor, kde bude možné tovar doručiť. Dodávka sa uskutoční výlučne na úrovni terénu a zmluvný partner je povinný zabezpečiť, aby dodávku mohla prevziať osoba oprávnená zastupovať spoločnosť. Ak je potrebné ďalšie doručenie z dôvodu správania sa zmluvného partnera v rozpore s dohodou, bude účtovaný príslušný poplatok za doručenie. V prípade dohodnutej dodávky bez domicilu sa prechod rizika uskutoční pri vyložení na zemi.

6. reklamácie, vrátenie tovaru a záruka

 • Reklamácie je potrebné nahlásiť písomne na adresu office@luxlift.com s uvedením sériového čísla výrobku alebo fakturačných údajov.
 • Objednaný tovar je vylúčený z výmeny.
 • Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom dodania. Počas tejto doby zaručujeme, že výrobky sú bez chýb spracovania a materiálu.
 • Príjemca tovaru je povinný pri prevzatí každej dodávky skontrolovať jej kompletnosť a prípadné poškodenie pri preprave. Poškodenie pri preprave je potrebné nahlásiť dopravcovi pri prevzatí dodávky. Oznámenie o závadách je potrebné podať zmluvnému partnerovi písomne do 8 pracovných dní od prevzatia dodávky. V opačnom prípade sa tovar považuje za schválený. Na vady, ktoré sa prejavia až po použití a ktoré nie sú spôsobené chybnou montážou, manipuláciou alebo podobne, sa prihliada len vtedy, ak sa oznámenie vady uskutoční písomne bezodkladne po zistení vady, najneskôr však do 3 mesiacov od prevzatia dodávky. V prípade neúplných alebo nesprávnych informácií nevzniká nárok na záručný servis.
 • Záruka sa nevzťahuje na závady a nedostatky spôsobené nesprávnou manipuláciou alebo nesprávnou montážou (v súlade s posledným platným návodom na obsluhu), úmyselným alebo nedbalostným poškodením, zvýšením napätia vrátane úderu blesku, úpravou výrobku LUXLIFT (napr. montážou cudzích dielov, nesprávnym použitím alebo prestavbou).
 • Spoločnosť LUXLIFT môže chybný výrobok vymeniť alebo opraviť. V prípade takejto práce musí byť jednotka zaslaná do viedenského závodu so záznamom o reklamácii na vlastné náklady zákazníka a po oprave opäť vyzdvihnutá. Náhradný výrobok bude dodaný bez príslušenstva, pretože tieto diely sú už zahrnuté v rozsahu pôvodného vybavenia pôvodne dodaného výrobku LUXLIFT. Všetky diely a výrobky, ktoré sú vymenené v rámci záruky, sa stávajú majetkom spoločnosti LUXLIFT.
 • Na diely podliehajúce opotrebovaniu poskytujeme záruku len v rozsahu, v akom sa závada nachádza mimo rámca bežného opotrebovania.
 • V dôsledku výmeny v rámci záruky nevzniká žiadna nová záruka, ale raz poskytnutá záruka platí naďalej v plnom rozsahu, ale aj bez akéhokoľvek priestorového alebo časového predĺženia; okrem toho sa pôvodná záručná doba nepozastavuje ani neprerušuje.
 • V prípade prevodu tovaru na tretie osoby môže záručné nároky uplatniť len zmluvný partner LUXLIFT.
 • Iné ako tu uvedené záručné záväzky, najmä za následné škody, nepreberáme. Aj v prípade reklamácie musí byť kúpna cena najprv zaplatená v plnej výške; zrážky, zápočty a zádržné práva sú vylúčené.

7. výhrada vlastníctva

 • Vyhradzujeme si vlastnícke právo – aj voči tretím stranám – k nami dodanému zariadeniu až do úplného vyrovnania všetkých nárokov. Pokiaľ sú zariadenia naším majetkom, akýkoľvek prevod vlastníctva, držby alebo používania podlieha nášmu písomnému súhlasu.
 • Ak je zmluvný partner v omeškaní s úhradou záväzkov voči spoločnosti Luxlift HandelsgmbH, a to aj v prípade, že nedoplatok existoval v čase uzavretia novej zmluvy alebo ak bola nová zmluva uzavretá pred dátumom splatnosti predchádzajúcej zmluvy, sme oprávnení upustiť od plnenia už uzavretých právnych úkonov. V takomto prípade zmluvný partner nemá nárok na žiadne nároky na náhradu škody alebo iné nároky.
 • Autorské práva alebo iné práva priemyselného vlastníctva sa neprevádzajú ani neposkytujú na použitie spoločnosti Luxlift HandelsgmbH v súvislosti s ponukami, predajom alebo dodávkami.

8. Právo na odstúpenie od zmluvy, zrušenie zmluvy, poskytnutie zábezpeky a náhradu škody

Ak spoločnosť Luxlift HandelsgmbH prijme ponuku a vyjde najavo, že finančná situácia zmluvného partnera je natoľko zlá, že sú ohrozené naše pohľadávky, alebo ak vyjde najavo, že bonita zmluvného partnera je znížená, potom nás tieto okolnosti oprávňujú odmietnuť naše služby až do uskutočnenia protiplnenia alebo poskytnutia zábezpeky naň. Môžeme požadovať ďalší predaj dodaného tovaru s výhradou vlastníctva, ako aj jeho odovzdanie alebo prevod nepriameho vlastníctva na náklady zmluvného partnera. V takom prípade môžeme vyhlásiť odstúpenie od zmluvy a požadovať náhradu škody za nesplnenie zmluvy.

Všetky nároky na náhradu škody zo strany zmluvného partnera alebo používateľa, najmä z dôvodu omeškania plnenia, nemožnosti alebo neschopnosti plnenia, z dôvodu pozitívneho porušenia zmluvy, culpa in contrahendo alebo z dôvodu deliktu, sú vylúčené, pokiaľ nie sú založené na úmysle alebo hrubej nedbanlivosti z našej strany alebo zo strany našich zamestnancov. Nenesieme zodpovednosť za následné alebo iné náhodné škody, ani za iné nepriame škody.

Prípady vyššej moci nás oprávňujú na predĺženie termínov alebo zrušenie povinnosti dodávky s vylúčením nárokov zmluvného partnera na náhradu škody.

9. zodpovednosť podľa zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom (PHG):

Zmluvný partner sa výslovne vzdáva nároku na náhradu majetkovej škody, ktorá mu vznikla pri výkone jeho činnosti (§ 2 číslo 1 PHG).

V prípade, že zmluvný partner odpredá tovar, ktorý je predmetom zmluvy, inému podnikateľovi, zmluvný partner sa zaväzuje preniesť vyššie uvedené vzdanie sa zodpovednosti na podnikateľa.

V prípade, že by k takémuto prevodu nedošlo, zmluvný partner sa zaväzuje odškodniť spoločnosť Luxlift HandelsgmbH a nahradiť jej všetky náklady, ktoré nám vzniknú v súvislosti s prísnou zodpovednosťou.

Ak by bol zmluvný partner sám zodpovedný v rámci PHG, výslovne sa vzdáva akéhokoľvek práva na regres voči spoločnosti Luxlift HandelsgmbH.

10. umiestnenie

Ak je ako adresa dodania uvedená adresa v rámci Európskej únie, klient nás ubezpečuje, že zariadenie bude premiestnené do zahraničia len v súlade s platnými vývoznými predpismi.

11. Ochrana údajov

Zmluvný partner výslovne súhlasí s tým, že všetky údaje získané z obchodného vzťahu vo všeobecnosti a najmä zo zmluvného vzťahu môžeme my a naše pridružené spoločnosti zisťovať a spracovávať pomocou automatizovaných systémov.

Zmluvný partner nám výslovne udeľuje právo používať údaje od tretích strán v jeho mene na spracovanie a správu existujúceho obchodného vzťahu.

12. Právomoc a rozhodné právo

Miestom príslušnosti je výlučne príslušný súd vo Viedni. Právny vzťah so zákazníkom sa riadi rakúskym právom s vylúčením Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.