A Luxlift Handelsgmbh Általános Szerződési Feltételei

1. Általános rendelkezések

 • Ezek az üzleti feltételek ajánlataink, értékesítésünk, szolgáltatásaink és szállításaink szerves részét képezik és a köztünk illetve szerződéses partnereink között létrejövő valamennyi üzleti tranzakció alapját képezik. A jelen feltételektől való eltérések csak egyedi esetekben érvényesek, amennyiben azokat írásban is megerősítettük. A szerződéses partner általános szerződési feltételei – még akkor is, ha azok érvényessége a jelen általános szerződési feltételekben kifejezett feltételként szerepel – nem kötnek bennünket, még akkor sem, ha mi kifejezetten nem tiltakozunk ellenük. A szerződő partner általános szerződési feltételei csak akkor kötelezőek ránk nézve, ha azokat írásban elfogadtuk.
 • Ajánlataink mindig változhatnak, és nem kötelező érvényűek.
 • A megkötött megállapodások vagy mellékmegállapodások csak az írásbeli megerősítésünket követően lépnek hatályba.
 • Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése érvénytelenné válik, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét (érvénytelenségi záradék).

2. dokumentumok és dokumentáció

Dokumentumaink nem kötelezőek. A katalógusokban, árlistákban, prospektusokban, ajánlatokban és hasonlókban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, a felhasználástól függő értékek. Fenntartjuk a jogot, hogy a műszaki fejlődés miatt változtatásokat eszközöljünk. Az ezekben a dokumentumokban, valamint a megrendelés-visszaigazolásokban, számlákban és hasonlókban előforduló hibák esetén fenntartjuk a jogot azok kijavítására vagy utólagos felszámítására. Az egyes egységek szállítási terjedelme eltérhet a közzétett illusztrációktól. Ez különösen a műszaki és gyártási fejlődéshez való alkalmazkodás érdekében végrehajtott változtatásokra és fejlesztésekre vonatkozik.

3. megrendelések

A nálunk leadott megrendeléseket csak akkor tekintjük elfogadottnak, ha azokat írásban, arra jogosult személy aláírásával megerősítették. Az eladott berendezés minden esetben a műszaki leírásban szerepel, amely a megrendelő/üzleti partner számára ismert és így annak jellemzői meghatározottak.

4. árak, fizetési feltételek

 • Az EU területén az áraink áfa nélkül érvényesek a bécsi raktárból. A további költségeket a megrendelés visszaigazolásában adjuk meg.
 • Az EU-n kívüli országok esetében: a szállítás és az esetleges vámkezelés vagy importadó nem szerepel a megrendelés visszaigazolásában szereplő eladási árban, és azt a szerződő partner viseli.
 • Jogunkban áll a számlázott összeg további utólagos emelésére, ha a szerződés megkötése után a járulékos költségek váratlanul és jelentősen megnövekednek. Például: szállítási költségek tömeges megrendelések esetén.
 • A hozzáadottérték-adó külön kerül kiszámlázásra.
 • Ha a keretszerződésben mennyiségi kedvezmény volt nyújtva és a várt mennyiséget később nem használják fel teljes egészében, akkor jogosultak vagyunk a különbözetet utólagosan kiszámlázni.
 • A vonatkozó fizetési feltételeket az ajánlatban, a megrendelés visszaigazolásában vagy a számlán találja.
 • Késedelmes fizetés esetén jogosultak vagyunk a szokásos banki kamatlábon felüli évi 12%-os késedelmi kamatot felszámítani. Késedelmes fizetés esetén a követelés behajtásával, a behajtással és a bírósági költségekkel kapcsolatos összes költséget is meg kell fizetni. A szerződéses partner fizetési késedelme esetén – akár részleges fizetés esetén is – a Luxlift HandelsgmbH minden fennálló követelése azonnal esedékessé válik, és a Luxlift HandelsgmbH jogosult továbbá minden még nem teljesített szerződéstől előzetes értesítés nélkül elállni. Fizetési késedelem esetén, vagy ha a szerződő partner egyéb szerződéses kötelezettségeit megszegi, egyéb követeléseink sérelme nélkül jogosultak vagyunk az áru visszaszolgáltatását és átvételét követelni az adásvételi szerződés fenntartása mellett.

5. Szállítás

 • A Luxlift HandelsgmbH által bejelentett szállítási dátumok változhatnak. A szállítási időpontok megjelölése vagy megállapodása nem minősül kötelező érvényű ügyletnek. A Luxlift HandelsgmbH által megadott, nem kötelező érvényű szállítási határidő legkorábban a megrendelés elfogadásával (megrendelés visszaigazolásával) kezdődik. A szóbeli megállapodásokhoz írásbeli hozzájárulás szükséges. A szállítás késedelme esetén a szerződő partner köteles ésszerű türelmi időt biztosítani.
 • Az általunk végzett részszállítások tekintetében jogosultak vagyunk részszámlát kiállítani.
 • Amennyiben a szerződő partner késedelembe esik az átvétellell, úgy jogosultak vagyunk saját belátásunk szerint 10 munkanapos türelmi idő biztosításával, vagy a teljesítést követelni, vagy a szerződéstől elállni. Ebben az esetben jogosultak vagyunk a listaár 30%-ának vagy a ténylegesen felmerült magasabb összegű kárnak és elmaradt nyereségnek megfelelő összegű kötbér követelésére, a kár konkrét bizonyítása nélkül.
 • Ha az árukat a Luxlift HandelsgmbH által megbízott szállítmányozó szállítja, a szerződéses partner vállalja, hogy a szállítási címen megfelelő területet biztosít, ahol az árukat át lehet adni. A szállítmány átvétele kizárólag földszinen történhet és a szerződéses partner köteles biztosítani, hogy a szállítást a cég képviseletére jogosult személy átvehesse. Amennyiben a szerződő fél szerződésellenes magatartása miatt további kiszállításra van szükség, a vonatkozó kiszállítási díj kerül felszámításra. Székhely nélküli egyeztetett szállítás esetén a kockázatátadás a földön történő kirakodáskor történik.

6. reklamációk, visszaküldés és garancia

 • A panaszokat írásban kell bejelenteni a office@luxlift.com címre a termék sorozatszámával vagy a számlázási adatokkal együtt.
 • A megrendelt áruk nem cserélhetők ki.
 • A jótállási idő 24 hónap, és a szállítás időpontjától kezdődik. Ezen időszak alatt garantáljuk, hogy a termékek nem tartalmaznak gyártási és anyaghibákat.
 • Az áru címzettje köteles minden egyes szállítmányt ellenőrizni, a teljesség és a szállítás során esetlegesen bekövetkezett sérülések szempontjából. A szállítás során keletkezett károkat a szállítmány átvételekor jelenteni kell a fuvarozónak. A hibákat a szállítás átvételétől számított 8 munkanapon belül írásban kell bejelenteni a szerződéses partnernek. Ellenkező esetben az árut jóváhagyottnak kell tekinteni. Az olyan hibákat, amelyek csak a használat után válnak nyilvánvalóvá, és amelyeket nem a hibás összeszerelés, kezelés vagy hasonló hiba okoz, csak akkor veszik figyelembe, ha a hiba észlelését követően azonnal, de legkésőbb a szállítás átvételétől számított 3 hónapon belül írásban bejelentik. Hiányos vagy téves tájékoztatás esetén a garanciális szolgáltatásra nem áll fenn igény.
 • A garancia nem terjed ki a nem megfelelő kezelés vagy helytelen telepítés (a legutolsó érvényes használati utasításnak megfelelően), szándékos vagy gondatlan károkozás, túlfeszültség, beleértve a villámcsapást, a LUXLIFT termék módosítása (pl. idegen alkatrészek beépítése, nem rendeltetésszerű használat vagy átépítés) által okozott hibákra és hiányosságokra.
 • A LUXLIFT kicserélheti vagy megjavíthatja a hibás terméket. Ilyen munka esetén a készüléket a vevő saját költségén reklamációs jegyzőkönyvvel együtt a bécsi gyárba kell küldeni, és a javítás után újra átvenni. A cserekészüléket tartozékok nélkül szállítjuk, mivel ezek az alkatrészek már az eredetileg leszállított LUXLIFT termék eredeti felszereltségi körébe tartoznak. A garancia keretében kicserélt alkatrészek és termékek a LUXLIFT tulajdonába kerülnek.
 • Az elhasználódásnak kitett alkatrészekre csak annyiban vállalunk garanciát, amennyiben a hiba a normál elhasználódáson kívül esik.
 • A garanciális csere eredményeként nem keletkezik új garancia, de az egyszer már megadott garancia teljes mértékben érvényben marad, térbeli vagy időbeli kiterjesztés nélkül; továbbá az eredeti garanciaidőszak nem kerül felfüggesztésre vagy megszakításra.
 • Az áru harmadik félnek történő átadása esetén kizárólag a LUXLIFT szerződéses partnere érvényesíthet szavatossági igényt.
 • Az itt megadottakon kívül semmilyen más garanciális kötelezettséget nem vállalunk, különösen a következményes károk tekintetében. Reklamáció esetén is először a vételárat kell teljes egészében kifizetni; levonások, beszámítások és zálogjogok kizárva.

7. tulajdonjog fenntartása

 • Az általunk szállított berendezések tulajdonjogát – harmadik személyekkel szemben is – az összes követelés teljes kiegyenlítéséig fenntartjuk. Amennyiben a berendezés a mi tulajdonunk, a tulajdonjog, a birtoklás vagy a használat bármilyen átruházása a mi írásbeli hozzájárulásunkhoz kötött.
 • Ha a szerződéses partner a Luxlift HandelsgmbH felé fennálló fizetési kötelezettségekkel késedelembe esik, még akkor is, ha a hátralék már az új szerződés megkötésekor is fennállt, vagy ha az új szerződés megkötésére az előző szerződés esedékessége előtt került sor, jogosultak vagyunk a már megkötött jogügyletek teljesítésétől eltekinteni. Ebben az esetben a szerződő partner nem jogosult semmilyen kártérítési vagy egyéb követelésre.
 • A Luxlift HandelsgmbH ajánlatokkal, értékesítéssel vagy szállítással kapcsolatos szerzői vagy egyéb ipari tulajdonjogok nem kerülnek átruházásra, illetve nem kerülnek átadásra a Luxlift HandelsgmbH használatára.

8. Elállási jog, a szerződéstől való elállás, biztosíték nyújtása és kártérítés

Ha a Luxlift HandelsgmbH elfogadja az ajánlatot, és kiderül, hogy a szerződő partner pénzügyi helyzete olyan rossz, hogy követeléseinket veszélyeztetik, vagy ha kiderül, hogy a szerződő partner hitelképessége sérült, akkor ezek a körülmények feljogosítanak minket arra, hogy megtagadjuk szolgáltatásainkat az ellenajánlat megtételéig vagy a garancia nyújtásáig. Követelhetjük a leszállított, tulajdonjog-fenntartással terhelt áruk továbbértékesítését, valamint azok átruházását vagy közvetett tulajdonjog átruházását a szerződő partner költségére. Ebben az esetben a szerződéstől való elállást jelenthetjük be, és kártérítést követelhetünk szerződésszegés miatt.

A szerződéses partner vagy a felhasználó minden kártérítési igénye, különösen a teljesítés késedelme, lehetetlensége vagy lehetetlenülése, pozitív szerződésszegés, culpa in contrahendo vagy deliktum miatt, kizárt, kivéve, ha az a mi vagy alkalmazottaink szándékosságán vagy súlyos gondatlanságán alapul. Nem vagyunk felelősek a következményes vagy egyéb járulékos károkért, illetve egyéb közvetett károkért.

A vis maior esetek feljogosítanak minket a határidők meghosszabbítására vagy a szállítási kötelezettségek törlésére, kivéve a szerződő partner kártérítési igényeit.

9. a termékfelelősségről szóló törvény (PHG) szerinti felelősség:

A szerződő partner kifejezetten lemond a tevékenysége során keletkezett vagyoni károk megtérítéséről (PHG 2. § 1. pont).

Abban az esetben, ha a szerződő partner a szerződés tárgyát képező árut egy másik vállalkozónak értékesíti, a szerződő partner vállalja, hogy a fenti nyilatkozatot átadja a vállalkozónak.

Amennyiben erre nem kerül sor, a szerződéses partner vállalja, hogy kártalanítja a Luxlift HandelsgmbH-t, és megtéríti a szigorú felelősséggel kapcsolatban felmerült valamennyi költségünket.

Amennyiben a szerződéses partner a PHG hatálya alá tartozik, kifejezetten lemond a Luxlift HandelsgmbH-val szembeni visszkereseti jogáról.

10. hely

Ha szállítási címként az Európai Unión belüli címet ad meg, az ügyfél biztosítja, hogy a berendezéseket csak a vonatkozó kiviteli előírásoknak megfelelően szállítják külföldre.

11. Adatvédelem

A szerződéses partner kifejezetten beleegyezik abba, hogy az üzleti kapcsolatból általában és a szerződéses kapcsolatból különösen származó valamennyi adatot mi és kapcsolt vállalkozásaink automatizált rendszerek segítségével összegyűjthessük és feldolgozhatjuk.

A szerződéses partner kifejezetten engedélyezi számunkra, hogy a nevében harmadik féltől származó adatokat használjunk fel a meglévő üzleti kapcsolat feldolgozásához és kezeléséhez.

12. Joghatóság és alkalmazandó jog

A joghatóság helye kizárólag a bécsi illetékes bíróság. Az ügyféllel fennálló jogviszonyra az osztrák jog az irányadó, az ENSZ nemzetközi adásvételi szerződésekről szóló egyezményének kizárásával.